Kes on Jeesus?

Meil on lõputult küsimusi, mida tahame Jumala kohta esitada: “Kas Jumal on päriselt olemas?” “Kas see, mida me Tema kohta teame, on tõesti tõsi?” ja “Mis on Temal minu eluga pistmist?”, kui mainida vaid mõnda.

Me ei pruugi leida alati kõigile oma küsimustele vastust Piiblist – leiame sealt sageli veelgi rohkem küsimusi –, kuid ühe küsimuse osas on Piibli vastus täiesti kindel: “Kes on Jeesus?” C. S. Lewis, tuntud kristlik kirjanik, on kirjutanud Jeesuse kohta järgmist: “Kas see mees oli ja on Jumala Poeg, vaimuhaige või midagi veel hullemat. Te võite pista Ta trellide taha kui hullu, te võite sülitada Tema peale ja tappa Ta kui deemoni, või te võite langeda Tema jalge ette ning nimetada Teda Issandaks Jumalaks. Ainult ärgem tulgem välja mingi üleoleva mõttetusega, nagu oleks Ta ainult inimene ja suur õpetaja. Seda võimalust pole Ta meile jätnud. Ta pole kavatsenudki seda teha.”

Jeesus kiitis apostel Peetrust, kui ta tunnistas, et Jeesus on “Messias, elava Jumala Poeg” (Matteuse 16:16), sest Jeesus teadis, et see, kes Ta on – ja kes Ta võib meie jaoks olla –, omab meie jaoks elumuutvat väge. Jeesus on täiesti ainulaadne, sest Temas kohtuvad kaks maailma: Taevas ja Maa, jumalik ja inimlik.

Jah, Tema nimi on suurim kõigist nimedest ja Tema jumaliku eluandva, tormi vaigistava ja imesid tegeva sõna vägi on ületamatu, kuid Temas on ka inimlik pool, Ta on meie isiklik sõber, kes teab, kui raske meil on ja hoolib meist alati. Sellepärast kutsutakse Teda Piiblis ka Immaanueliks, Ta on Jumal meiega.

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Johannese 3:16

Jeesus hoolib!

Kas Jeesus hoolib sinust? Jah, muidugi hoolib! Aga kuidas me seda teame?

Arvame sageli, et me pole Jumala armastust väärt oma mineviku, ebaõnnestumiste ja puuduste tõttu. Patt on meid Jumalast eraldanud, kuid me ei saa kunagi oma patte enesearengu või heade tegude toel olematuks muuta. Kuidas saame aga võtta vastu midagi, mida me pole ära teeninud? Piiblis kirjutatakse, et mitte miski terves loodus ei suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Jumala armastuse vastuvõtmine tähendab, et usaldame Tema kannatlikku, andestavat ja armulikku meelt. Ainult Tema saab vabastada meid süütundest, häbist ja hukkamõistust ning kinkida meile tervikliku elu. Me ei pea tegema selleks muud, kui Tema poole pöörduma.

Uus Algus

Kui tahame saada päästetud või elada terviklikku elu, siis peame alistuma Jumalale ja Tema plaanile meie elu jaoks. See tähendab, et peame loobuma oma senisest eluviisist ja pöörduma Jeesuse poole ning paluma Temalt, et ta andestaks meile meie patud ja kingiks meile uue elu Temas.

Roomlastele 10:9 on kirjutatud: “Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse.”

Pääste on Jumala kingitus. Kui võtame selle vastu, siis saavad meist Jumala lapsed.

See tähendab, et meid võetakse alatiseks vastu Jumala perekonda ja saame õiguse elada terviklikult ja täielikult selle nimel, et tuua Jumalale kogu Tema loodu ees au.

Kui sa pole veel kindel, kas sinu suhe Jumalaga on korras või tead kindlalt, et vajad oma ellu Jeesust, siis võid langetada kohe siin ja praegu otsuse Teda järgida. Sa ei pea tegema muud, kui palvetama – loe ette järgnev päästepalve ja alistu Jeesusele.

Kallis Jeesus, ma palvetan Sinu poole, sest tean, et olen ilma Sinuta elades eksinud. Palun Sinu käest vabandust ja loodan, et Sa andestad mulle. Võtan Sinu armastuse ja armu vastu ja palun, et Sa oleksid mu Issand. Aita mul iga päev Sinusse uskuda ja Sind armastada ning aita mul näidata maailmale, milline Sa oled ja kui suur on Sinu armastus.

Jeesuse nimel. Aamen.

Palju õnne! Kui palvetasid nende sõnadega ja alandliku südamega Jeesuse poole, siis tähendab see, et oled asunud oma elu kõige olulisemale teekonnale: oled asunud järgima Jeesust. Palun anna meile teada, kui oled otsustanud end Jeesusele pühendada ja lugesid ette siinse päästepalve.

Andmete sisestamisel kinnitan, et olen nõus, et EKNK Toompea kogudus kasutab minu isikuandmeid minu privaatsuse huvides, et mind aidata minu järgmistel sammudel sellel vaimulikul teekonnal!